Semalt hünärmeni, “Chrome” giňeltmesi bilen web gyrkyjy agentini nädip döretmelidigini bilýär

Web gözlemek, maglumatlary gazyp almak we internetden peýdaly maglumatlary ýygnamak prosesi. Teksti gaýtadan işlemekde, adam bilen kompýuteriň özara täsiri we emeli intellektde üstünlikleri talap edýär. Käwagt hatda iň oňat web gyryş gurallary hem takyk we ygtybarly netijeleri berip bilmeýär. Şeýle ýagdaýlarda, Chrome giňeltmesi bilen web gyryjy agent döretmeli.

Maglumatlary döwmek studiýasy - Iň oňat Chrome giňeltmesi:

Data Scraping Studio iň meşhur Chrome giňeltmelerinden biridir. Advanced Web Scraper diýlip hem atlandyrylýar we nokat-basmak interfeýsi bar. “Data Scraping Studio” arkaly aňsatlyk bilen gyryjy agent döredip bilersiňiz we dürli işleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Diňe bu giňeltmäni gurmaly we islendik web sahypasyna girmeli. Şol sahypanyň URL-si sag tarapda peýda bolansoň, Täze düwmä basmaly we Data Scraping Studio-y işletmeli. Indi “Page Elemen” düwmesine basyň we maglumat almak isleýän web sahypaňyzy görkeziň.

Ulanmak aňsat:

“Data Scraping Studio” arkaly agentleriňizi aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz. Bu gural bilen HTML, şekilleri, teksti we wideolary çykaryň. Haýsydyr bir programmirleme dilini öwrenmegiň zerurlygy ýok, sebäbi Data Scraping Studio öz meseleleriňizi özbaşdak ýerine ýetirýär. HTML resminamalaryndan we PDF faýllaryndan maglumatlary çykarmagyň iň täze we üýtgeşik usullaryndan biridir. Maglumatlaryň hiline gözegçilik edilip bilner.

Ajaýyp web gözlegçisi:

Web sahypalaryňyzy indekslemäge kömek edýän gural gözleýän bolsaňyz, “Data Scraping Studio” siziň üçin dogry saýlawdyr. Isleýşiňiz ýaly maglumatlary çykarmak üçin niýetlenendir. Şol bir wagtyň özünde, “Data Scraping Studio” birnäçe sahypany gözden geçirmek üçin ulanylyp bilner. Diňe maksatly saýtlaryňyz üçin dürli agentler döretmeli we işiňizi bitirmek üçin bu guraly işletmeli. Bir wagtyň özünde 15-den gowrak elektron söwda sahypasyndan bahalary çykaryň we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň.

Dürli giriş opsiýalary:

“Data Scraping Studio” -yň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, birnäçe giriş opsiýasyny goldaýar we islenýän web sahypalaryndan maglumatlary sypyrmagy aňsatlaşdyrýar. Maglumatlaryňyzy TSV, TXT, JSON we CSV formatlaryna aňsatlyk bilen import edip bilersiňiz.

IP adresiňizi gizläň:

Data Scraping Studio bilen, IP adresiňizi gizläp we internetde näbelli bolup bilersiňiz. Awtomatiki proksi gizlemek opsiýasy, işiňizi gizlinlik bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Hundredsüzlerçe proksi saýlap bilersiňiz we internetde goragyňyzy we howpsuzlygyňyzy üpjün edip bilersiňiz.

Göçürme teksti:

Açylýan menýudan Tekst opsiýasyny saýlaň we gyrylan wagty tekstiňizi öňünden görüň.

HTML resminamalaryny nyşana alyň:

HTML resminamalaryny Data Scraping Studio bilen alyp bilersiňiz. Açylýan menýudan HTML opsiýasyny saýlaň we HTML faýllaryňyzy ýa-da resminamalaryňyzy gysga wagtda gyryň.

Aýratynlyklary çykarmak:

Suratlary ýa-da wideo faýllaryny çykarmak isleseňiz, açylýan menýudan diňe ATTR opsiýasyny saýlamaly we suratyňyza at bermeli.

Cörite CSS saýlaýjy:

Customörite CSS saýlaýjymyzy aňsatlyk bilen ýazyp bileris we üýtgeşmelerimizi saklamak üçin kabul etmek düwmesine basyp bileris.

send email