Internetdäki iň oňat maglumat bazasy çykaryjy - Semalt hünärmeni

Google, Bing, Yahoo we beýleki gözleg motorlary internetden mazmun çykarmak üçin web gyryjylara we botlara baglydyr. Şeýle hem, web sahypalaryny indekslemek üçin dürli möýleri we web gözlegçilerini ulanýarlar; maglumat çykaryjy diýlip hem bilinýän maglumat bazasy ekstraktory, Bütindünýä Kerebinden peýdaly maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berýär. Tutuş fonda işleýär we soraglara jogap berýär. Mundan başga-da, çig we tertipsiz maglumatlary gurluşly, tertipli, okalýan we ulaldylan görnüşe öwrüp bilersiňiz.

Maglumatlar bazasynyň ekstraktory bilen web sahypalaryny aňsatlyk bilen derňäp bilersiňiz, e-poçta, telefon we faks belgilerini çykaryp bilersiňiz we mazmuny awtonom görnüşde görmek üçin gaty diskiňize ýazdyryp bilersiňiz. Bu gural maglumat meýdanlaryny kesgitlemek we talaplaryňyza görä çykarmak üçin tanalýan nagyşlary ulanýar. Iň oňat maglumat çykaryjylar aşakda seredilýär.

1. PRTG maglumatlary çykaryjy:

PRTG Data Extractor, esasan, PRTG serweriniň içerki maglumat bazasyndan çig maglumatlary ýygnamak üçin ulanylýan interaktiw we güýçli maglumat bazasydyr. Soňra bu gödek maglumatlary okalýan görnüşe öwrüp, Microsoft SQL maglumatlar bazasynda saklap bilersiňiz. PRTG Data Extractor ulanyjy üçin amatly dolandyryş paneli bilen iň meşhurdyr we öz web resminamalaryňyzy aňsatlyk bilen döretmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem maglumatlaryňyzyň hiline gözegçilik edip, beýleki maglumatlary çykaryjylar bilen bilelikde ulanyp bilersiňiz. Bu hyzmat, wagtyňyzy we güýjüňizi belli bir derejede tygşytlap, maglumatlar hasabatlaryna özboluşly we interaktiw baha bermäge mümkinçilik berýär.

2. DB Dumper (Maglumatlar bazasynyň çykaryjysy):

DB Dumper bilen, ZIP faýllaryny gaty diskiňize birnäçe gezek basyp göçürip alyp bilersiňiz we web mazmunyňyzyň hiline zyýan bermeli däl. Ilki bilen diagrammalardan we tablisalardan maglumat almak üçin ulanylýar we DB-ler bilen birikmek we işlemek üçin ODBC sürüjisini ulanýar. Maglumatlaryňyzy ýitirmek meselelerini ýeňilleşdirmek üçin dürli üýtgeşik wariantlar we aýratynlyklar bar we bellikleri, meta düşündirişlerini, açar sözleri, önümiň beýany we internetden nyrh maglumatlary çykarmaga kömek edip biler. Gyrylan maglumatlar TSV, Custom, HTML we CSV faýllaryna hiç hili kynçylyksyz eksport edilip bilner. Bu hyzmat birnäçe sekuntda ýüzlerçe müňlerçe faýllary derňäp biler we size maglumat mazmuny ýygnap biler.

3. SQL maglumat bazasynyň çykaryjysy:

SQL Database Extractor-yň iň tapawutly we görnükli aýratynlyklaryndan biri, köp sanly faýldan maglumatlary gyryp, öňünden kesgitlenen formatda ýatda saklamagydyr. Şeýle hem bu hyzmat bilen meta belliklerini we önüm düşündirişlerini nyşana alyp bilersiňiz, maglumatlar içerki maglumatlar bazasyndan hiç hili mesele bolmazdan ýygnalýar.

Crawlbot - oveokarda agzalan web ekstraktorlaryna alternatiwa:

Dürli telekeçiler we programmistler interaktiw, ygtybarly we üýtgeşik aýratynlyklary sebäpli Diffbot-y saýlaýarlar. Şübhesiz, Crawlbot dinamiki web sahypalary üçin akylly çözgüt hödürleýän internetdäki iň oňat web skraperlerinden biridir. Wezipelerini ýerine ýetirmek üçin XPath ýa-da CSS Saýlaýjylary ulanýar we ýönekeý we dinamiki saýtlardan mazmuny arassalamaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, “Diffbot” ýokary tizlikde millionlarça URL-ni gözden geçirmäge ukyply.